โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นอธิการบดี สจล.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นอธิการบดีคนที่ 10 ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2558 โดย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 สถาบันได้จัดให้มีพิธีรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ บริเวณห้องโถง ชั้น1 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิต และภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับตำแหน่งอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยจะทำหน้าที่ให้เต็มความสามารถในการพัฒนาสถาบันไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเดินหน้าปักหมุดให้เป็นเจ้าแห่งนวัตกรรม และกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพวิชาการ งานวิจัยให้ก้าวสู่ความเป็นสากลมากขึ้น เพื่อวางรากฐานสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ ยังดำรงตำแหน่งเป็นนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ซึ่งก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งเป็นคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ผ่านมาเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ และเป็นกรรมการบริหารอุโมงค์โลก อีกทั้งยังมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ เคยได้รับรางวัลไอเซนฮาวร์ (Eisenhower Fellowships 2013) ในฐานะผู้นำโลกยุคใหม่ที่มีบทบาทโดดเด่นเป็นนักบริหารในด้านวิศวกรรม สาธารณูปโภค และปฏิรูปการศึกษาในมหาวิทยาลัย เป็นวิศวกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม เคยได้รับรางวัลวิศวกรดีเด่นแห่งอาเซียนจากสมาพันธ์วิศวกรรมอาเซียน รางวัลนักบริหารดีเด่น รางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่นอีกด้วย อนึ่ง ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เกิดเมื่อปี 2515 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม ด้านวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโทด้านนโยบายและเทคโนโลยี จาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) และสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม จากสถาบันเอ็มไอที แมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริกา (Massachusetts Institute of Technology (MIT) เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้นำ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร ด้านการศึกษา ด้านวิศวกรรมและระบบสาธารณูปโภคอย่างแท้จริง 001/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1446