นศ.วิศวลาดกระบัง ได้รับรางวัล “เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2015”

นายเตชินท์ ศิริเตชะวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้รับการคัดเลือกเป็น “เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2015” (Quality Youths Scholarship of The Year 2015) จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) โดยเข้ารับมอบทุนฯ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กทม.

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1279