นวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ เปิดตัวในงาน Thailand Innovation and Design Expo 2015

เตาปิ้งย่าง ลดไหม้ ลดควัน ลดมะเร็ง รุ่นพร้อมจำหน่าย และ อีก 3 นวัตกรรมต้นแบบเชิงพาณิชย์ของห้องปฏิบัติการ MERL ฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดตัวในงาน Thailand Innovation and Design Expo 2015 สี่ผลงานนวัตกรรมต่อยอดของ รศ.อนุพงศ์ สรงประภา หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องมือทางการแพทย์และสิ่งแวดล้อม (MERL) ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สจล. ได้รับการคัดเลือกจากกรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้ร่วมจัดแสดงเผยแพร่ในงาน Thailand Innovation and Design Expo (T.I.D.E) 2015 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 17 – 20 กันยายน พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 1. บูธ ขนาด 3x3 เมตร ในกลุ่ม RETAIL SHOP สามารถจัดจำหน่ายสินค้านวัตกรรมใหม่ได้ภายในงาน จำนวน 1 บูธ ซึ่งทางห้องปฏิบัติการฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท เคเอ็มไอทีลาดกระบัง จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานนำผลงาน “เตาปิ้งย่าง ลดไหม้ ลดควัน ลดมะเร็ง รุ่น LKB 1548 (All Stainless Steel) ” ไปเปิดตัวทำการตลาดเป็นครั้งแรก รับ order ซื้อจากนักธุรกิจและผู้มาชมงาน 2. บูธในกลุ่ม INNOVATION SHOWCASE สำหรับแสดงผลงานนวัตกรรมต้นแบบ โดยมีขนาด 1x1 เมตร จำนวน 2 บูธ และ ขนาด 2x1 เมตร จำนวน 1 บูธ ซึ่งมี 3 ผลงานไปร่วมจัดแสดง ได้แก่ - หมวกนิรภัยหายใจสะอาด (Air Purified Helmet) ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ในผลงานที่ทางกรมฯ นำไปจัดแสดงในวันแถลงข่าวการจัดงานต่อสื่อมวลชน - เข็มขัดห่วงลมนิรภัยกันการล้มของผู้สูงอายุ (Safety Air Ring Belt for Fall Prevention in the Elderly) - ก๊อกเปิด – ปิด และวัดคุณภาพน้ำ ระบบอัตโนมัติขับเคลื่อนด้วยพลังน้ำ (Automatic Faucet with Quality Evaluation Operated by Water Flow Energy) โดยในระหว่างงานมีผู้สนใจชมเป็นจำนวนมาก ทั้งมียอดสั่งซื้อในส่วนของเตาปิ้งย่าง ฯ และการติดต่อเพื่อการเร่งรัดให้มีการผลิตจำหน่ายในส่วนของผลงานนวัตกรรมทั้ง 3 ผลงาน ที่สำคัญเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้นักธุรกิจและประชาชนทั่วไป ได้รู้จัก คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กันกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 003/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1467