ขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ 13 พ.ย. ช่อง 3 เวลา 11.05 น.

ขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เวลา 11.05 น. 010/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1103