ขอเชิญข้าราชการและพนักงานสถาบัน ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

สภาคณาจารย์และพนักงาน ขอประชาสัมพันธ์ ข่าวเชิญบุคลากรมาใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง " ขอเชิญข้าราชการและพนักงานสถาบัน ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่กำหนด " ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1128