โครงการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 2

โครงการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 2 FENETT’2016 Conference (Clean and Sustainable Innovations in Food Industry) วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นงานเสนอผลงานวิจัยและนิทรรศการด้านวิศวกรรมอาหาร หัวข้อการประชุมจะครอบคลุมนวัตกรรม งานวิจัยทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร และอื่นๆ ตามหัวข้อที่กำหนด (แสดงข้างล่าง) โดยมีกิจกรรมการประชุม ดังนี้ 1. การเสนอผลงานภาคบรรยาย 2. การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 3. นิทรรศการจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดการสำคัญ : FENETT 2016 ระดับปริญญาตรี : วันสุดท้ายรับบทคัดย่อ 20 มกราคม 2559 การตอบรับบทความ 20 กุมภาพันธ์ 2559 วันเสนอผลงาน 19 เมษายน 2559 (หมายเหตุ : พิจารณาเฉพาะผลงานของนักศึกษาวิศวกรรมอาหาร ชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2558) ระดับประเทศ : วันสุดท้ายรับบทคัดย่อ 20 ธันวาคม 2558 การตอบรับบทความ 20 มกราคม 2559 วันสุดท้ายรับบทความเต็ม 20 กุมภาพันธ์ 2559 วันเสนอผลงาน 19 เมษายน 2559 หัวข้องานวิจัยที่กำหนด : FENETT 2016 - Food Machinery - Food Processing - Food Process Instrumentation and Control - Food Properties and Food Quality - Food Safety and Management - Food Packaging and Handling - Related Topics in Food Processing System สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : FENETT 2016 คุณสุธัญญา ถาดนาค ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทรศัพท์ 02 329 8356-8 ต่อ 25 / โทรสาร 02 329 8356-8 ต่อ 13 Email: fenett’2016@kmitl.ac.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Click!! คลิกเลย!!

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1129