GI 7 ภูมิอากาศและวิกฤติ, วิจารณ์และการเปลี่ยนแปลง

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 GRADUATE INTEGRITY : GI7 "ภูมิอากาศและวิกฤติ, วิจารณ์และการเปลี่ยนแปลง CLIMATE & CRISIS, CRITIQUES & CHANGES" คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 068/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1423