โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน

ด้วยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป สจล. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาของสถาบัน เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน โดยจัดเป็นกิจกรรมในรายวิชา “จิตวิทยาเพื่อพัฒนาตน” ในห้วข้อ Active Citizen กล้า ท้า เปลี่ยน ตอน บุกชุมพร ในวันที่ ๒๔-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ (จำนวน ๔ วัน) ณ ชุมชนตำบลวังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1293