อบรมสำหรับนักศึกษาเรื่อง การใช้จดหมายอิเลคทรอนิคส์(E-Mail)บนMobileและGoogle App.

ด้วยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้จดหมายอิเลคทรอนิคส์ (E-Mail) ระบบเดิมและระบบใหม่ การตั้งค่ารับ E-Mail บนอุปกรณ์ iOS, Android และการใช้งาน Google Apps" อบรมให้กับนักศึกษาของสถาบัน ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. รับจำนวน 20 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง A(124) ชั้น 1 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ นักศึกษาท่านใดสนใจจะเข้าร่วมอบรม กรุณาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล , คณะ ,ชั้นปี และหมายเลขโทรศัพท์ ส่งมาที่ E-mail : somchai.de@kmitl.ac.th หรือโทรศัพท์มาที่ เบอร์ 081-8412416 (อบรมฟรี มีอาหารว่าง และอาหารกลางวันฟรี)

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1391