นศ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้า 3 รางวัล จากงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. คว้า 3 รางวัล จากงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยี สารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ดังนี้ 1. รางวัลที่ 2 จากโครงงานเรื่อง ระบบวิเคราะห์และตรวจจับการบุกรุกสำหรับศูนย์ข้อมูล โดยมีนักศึกษาในทีมดังนี้ นายธนภณ ซู และนายชานน จรัสสุทธิกุล 2. รางวัลที่ 2 จากโครงงานเรื่อง ระบบจัดการทรัพยากรสำหรับให้บริการแบบแพลตฟอร์ม โดยมีนักศึกษาในทีมดังนี้ นายณัฏฐ์ จึงมาริศกุล และนายศุภกร วโรดม 3.รางวัลชมเชย จากโครงงานเรื่อง เรื่อง แพลตฟอร์มเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่กำหนดด้วยซอฟต์แวร์ โดยมีนักศึกษาในทีมดังนี้ นางสาวรินทร์ลภัส เลิศธนกุลพงษ์ และนายณัฐพงศ์ อมรบัญชรเวช โดยมีดร.อรทัย สังข์เพ็ชร และ ดร.อักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1278