สจล.คว้ารางวัลใหญ่ จาก NSC 2016

นักศึกษา และอาจารย์ สจล. คว้ารางวัลใหญ่หลายรางวัล จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (The Eighteenth National Software Contest: NSC 2016) เมื่อวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมมหิศร อาคาร SCB Park ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนรัชโยธิน จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ดังนี้ ประเภทหัวข้อพิเศษ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ ประเภทนี้ไม่มีรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 ได้แก่ ผลงาน “ระบบจัดการทรัพยากรสำหรับให้บริการแบบแพลตฟอร์ม” ของนายณัฎฐ์ จึงมาริศกุล นายศุภกร วโรดม คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีนายอักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา รางวัลชมเชย ได้แก่ ผลงาน “แพลตฟอร์มเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่กำหนดด้วยซอฟต์แวร์” ของนาวสาววรินทร์ลภัส เลิศธนกุล นายณัฐพงศ์ อมรบัญชรเวช คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี อาจารย์อรทัย สังข์เพ็ชร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ประเภท โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับนิสิต นักศึกษา ประเภทนี้ไม่มีรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 ได้แก่ ผลงาน “ระบบวิเคราะห์และตรวจจับการบุกรุกสำหรับศูนย์ข้อมูล” ของนายชานน จรัสสุทธิกุล นายธนภณ ซู คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ดร.อรทัย สังข์เพ็ชร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ประเภทโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับนิสิต นักศึกษา รางวัลชมเชย ได้แก่ “ระบบการเรียนรู้เขียนโปรแกรมแบบโต้ตอบออนไลน์” นายณภัทร รุ้งรุจิเมฆ นางสาวเชาวนี จันทร์ทองคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิศา นุ่มนนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ประเภท หัวข้อพิเศษ BEST 2016-Text Localization and Recognition Contest รางวัลที่ 3 ได้แก่ ผลงาน “ระบบการแยะแยะบุคคลในภาพถ่ายจากป้ายรหัส” อาจารย์ธีระ ศิริธีรากุล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ และนางศิริกุล ศิริธีรากุล

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1344