ทินกฤต หนุ่มสถาปัตย์ สร้างชื่อ หนึ่งเดียว รับทุน The Okazaki Kaheita International

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. ร่วมแสดงความยินดีกับ นายทินกฤต กลิ่นหวล นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเลือกให้รับทุน The Okazaki Kaheita International Scholarship Foundation ประจำปีการศึกษา 2560 จากนักศึกษาทั่วประเทศ ทินกฤต กล่าวว่า The Okazaki Kaheita International Scholarship Foundation เป็นทุนที่มอบให้กับนักศึกษาไทย เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น โดย กองทุนมูลนิธิ Okazaki Kaheita นานาชาติ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นก่อนเป็นเวลา 1 ปี หลังจากนั้นจึงจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ประเทศญี่ปุ่น ด้วยความมั่นใจ มุ่งมั่น การเตรียมความพร้อมของตนเอง บวกกับความรู้ความสามารถด้านสถาปัตย์ที่ได้สั่งสมมาตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ศึกษาอยู่ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ทำให้เขาได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนในครั้งนี้ 083/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1308