" สภาคณาจารย์และพนักงาน ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมอบรม เรื่อง " การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research : R2R)

" สภาคณาจารย์และพนักงาน ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมอบรม เรื่อง " การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research : R2R) ในวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุนนาค ๗๐๑ ชั้น ๗ สำนักงานอธิการบดี กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ได้ที่สภาคณาจารย์และพนักงาน หมายเลขโทรสาร ๐๒-๓๒๙-๘๑๕๗ รับจำนวนจำกัด " เอกสารแนบ 1. ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม 2. กำหนดการ 3. แบบตอบรับ

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1094