ผศ.ดร.บรรจง และผศ.ดร.เชรษฐา ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี

ผศ.ดร.บรรจง บุญชม อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี และผศ.ดร.เชรษฐา รัตนพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 ระดับดี จากสภาวิจัยแห่งชาติ(วช.) ในผลงานทางวิชาการ เรื่อง “ผลิตภัณฑ์แคลเซียมรูปต่าง ๆจากเปลือกหอย เพื่อใช้งานด้านเกษตรกรรม” โดยพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และประธานสภาวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้มอบรางวัล ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ Event Hall 102-103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ 087/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1337