ผศ.ดร.สรัญญา พันธุ์พฤกษ์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมากแบบโปสเตอร์

ผศ.ดร.สรัญญา พันธุ์พฤกษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมากแบบโปสเตอร์ ในการเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง “การผลิตไฮโดรเจน ของเซลล์ตรึงรูปไซยาโนแบคทีเรียทนเค็ม Aphanothece halophytica” ในงานการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (HERP Congress IV) ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) 088/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1335