นศ.วิศวกรรมเกษตรกวาดรางวัลมาเพียบจากการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 22

นศ.วิศวกรรมเกษตรกวาดรางวัลมาเพียบจากการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 22 . รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ในโอกาสได้รับ 7 รางวัลจากการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2559 ภายใต้ชื่องาน “เทคโนโลยีการเกษตรสู่ชุมชน” ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยวิศวลาดกระบังได้รับรางวัลดังนี้ 1. การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกด้วงงวงข้าวด้วยสภาวะอากาศเย็น (ภาคบรรยาย) อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ประสันต์ ชุ่มใจหาญ รายชื่อนักศึกษาในทีม 1. นายประสิทธิ์ เลิศสุกิตติพงศา 2. นางสาวปิยภรณ์ นาวาผล 3. นางสาวพิชชาภา มงคลวัจน์ ได้รับ 3 รางวัล ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ภาคบรรยาย 2. รางวัลรองชนะเลิศ ด้านนำเสนอดีเด่น ภาคบรรยาย 3. รางวัลรองชนะเลิศ ด้านนำไปใช้ประโยชน์ ภาคบรรยาย 2. การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลิดผลพร้อมคัดขนาดลำไย (ภาคโปสเตอร์) อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ธีรพงศ์ ผลโพธิ์ รายชื่อนักศึกษาในทีม 1. นายจรัสรวี ศรีธนะ 2. นายพีรณัฐ ไชยช่อฟ้า 3. นายภาสกร ปะรักกะมานนท์ ได้รับ 3 รางวัล ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ ด้านการออกแบบดีเด่น ภาคโปสเตอร์ 2. รางวัลรองชนะเลิศ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ภาคโปสเตอร์ 3. รางวัลรองชนะเลิศ ด้านนำไปใช้ประโยชน์ ภาคโปสเตอร์ 3. แอพพลิเคชั่นสำหรับการตรวจสอบความแก่ของแตงโมด้วยระบบเสียงบนสมาร์ทโฟน (ภาคโปสเตอร์) อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ประสันต์ ชุ่มใจหาญ และ ดร.วสุ อุดมเพทายกุล รายชื่อนักศึกษาในทีม 1. นายทยุต จิตรกุลเดชา 2. นายบัณฑิต วงษ์ชูเชิด 3. นายศุภสวัสดิ์ กิตติสัทโธ ได้รับ 1 รางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ภาคโปสเตอร์

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1206