ขอเชิญร่วมชมงาน Creativity & Innovation Day

ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กว่า 500 ผลงาน จาก 10 ภาควิชา โทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โยธา เคมี อาหาร อุตสาหการ เครื่องกล คอมพิวเตอร์ การวัดและควบคุม ในวันที่ 20-21 เมษายน 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) 094/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1159