อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การแต่งภาพกราฟฟิคด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop"

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ กำหนดจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การแต่งภาพกราฟฟิคด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop" ในวันที่ 27 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. จำนวน 30 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A (124) อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1203