ศุภณัฐ ศศิพงศ์พนา นักศึกษาวิทยาลัยนาโนฯ ได้รับตำแหน่งรองกุลบุตรกาชาด ประจำปี 2559

นายศุภณัฐ ศศิพงศ์พนา นักศึกษาปริญญาโท สาขานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัลรองกุลบุตรกาชาด ประจำปี 2559 และเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย ในพิธีเปิดงานกาชาด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ บริเวณสวนอัมพร ในโครงการสรรหากุลบุตร-กุลธิดากาชาด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 หลังจากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยเปิดรับสมัคร เยาวชนไทย เพื่อคัดเลือกเยาวชนผู้มีใจรักการเป็นอาสาสมัคร บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ผู้ด้อยโอกาส และทำหน้าที่ เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย ผลปรากฎว่า กุลบุตร-กุลธิดากาชาด ประจำปี 2559 ได้แก่ นายกิตติชัย เพ็ชรแก้ว จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนางสาวจิดาภา วัชรสินาพร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่งรองกุลบุตร-กุลธิดากาชาดได้แก่ นายศุภณัฐ ศศิพงศ์พนา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง และนางสาวดวงดาว ขันติชัยขจร จาก มหาวิทยาลัยมหิดล 104/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1243