อบรมการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ

สภาคณาจารย์และพนักงาน สจล.ขอเชิญบุคลากร สจล.ทุกท่าน ร่วมอบรม “การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ Routine to research : R2R “ เพื่อให้บุคลากรมีความสามารถในการพัฒนางานวิจัย จากงานประจำได้ และนำมาปรับปรุงและพัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 109/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1315