อบรมเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรเข้าอบรมเรื่อง “เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” โดยอาจารย์วิเชียร ไชยบัง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ครูใหญ่โรงเรียนนอกกะลา” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องสัมมนาวิชาการ ค.234 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล. 110/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1297