รับวิศวกร และพนักงานบริการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือ ตำแหน่งวิศวกร ผู้สมัครจะต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และพนักงานบริการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้สมัครจะต้องได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.0 2329 8305 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 112/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1228