นศ.วิศวลาดกระบัง ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นจากงาน Creativity & Innovation Day

3 งานวิจัยได้รับรางวัลผลงานดีเด่น จากงาน Creativity & Innovation Day (C&I Day) มีรายละเอียดดังนี้ 1. ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม งานวิจัยเรื่อง "ระบบแจ้งเตือนการโจรกรรมและระบุตำแหน่งรถจักรยานยนต์" นายธนัท เมษพันธุ์ นายธนาศักดิ์ ชมจุรัย 2. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา งานวิจัยเรื่อง "แนวทางการจัดการจราจรโดยอาศัยแบบจำลองระดับ จุลภาคบริเวณถนนฉลองกรุง ช่วงพาดผ่านสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง" Traffic management solutions at Chalong Krung road (KMITL Section) by VISSIM Micro-simulation model นางสาวนันท์นภัส ครุธศรี นายพีรวัฒน์ พงศ์ศิริปรีชา นางสาวอชิรญา ชื่นกิติญานนท์ 3. หลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ งานวิจัยเรื่อง "ระบบแนะนำวิธีการเดินทางด้วยบริการสาธารณะในกรุงเทพมหานครฯ" นายปรัชญา บุญศรี นายธนกร แก้วกัณหา นายจตุรณต์ นามวิเศษ

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1344