นักศึกษาวิศวกรรมเกษตรกวาดชนะเลิศ โครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 22

นักศึกษาวิศวกรรมเกษตรกวาดชนะเลิศ โครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 22 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สจล. คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2559 ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการเกษตรสู่ชุมชน” ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้ ผลงาน เรื่อง “การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกด้วงงวงข้าวด้วยสภาวะอากาศเย็น” (ภาคบรรยาย) ได้รับรางวัล 3 รางวัล ดังนี้คือ รางวัลชนะเลิศ ด้านความคิดสร้างสรรค์ , รางวัลรองชนะเลิศ ด้านนำเสนอดีเด่น , รางวัลรองชนะเลิศ ด้านนำไปใช้ประโยชน์ ทีมนักศึกษาประกอบด้วย นายประสิทธิ์ เลิศสุกิตติพงศา, นางสาวปิยภรณ์ นาวาผล และนางสาวพิชชาภามงคลวัจน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสันต์ ชุ่มใจหาญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง “การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลิดผลพร้อมคัดขนาดลำไย” (ภาคโปสเตอร์) ได้รับรางวัล 3 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ ด้านการออกแบบดีเด่น , รางวัลรองชนะเลิศ ด้านความคิดสร้างสรรค์ , รางวัลรองชนะเลิศ ด้านนำไปใช้ประโยชน์ ทีมนักศึกษาประกอบด้วย นายจรัสรวี ศรีธนะ, นายพีรณัฐ ไชยช่อฟ้า และนายภาสกร ปะรักกะมานนท์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ ผลโพธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง “แอพพลิเคชั่นสำหรับการตรวจสอบความแก่ของแตงโมด้วยระบบเสียงบนสมาร์ทโฟน” (ภาคโปสเตอร์) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ทีมนักศึกษาประกอบด้วย นายทยุต จิตรกุลเดชา, นายบัณฑิต วงษ์ชูเชิด และนายศุภสวัสดิ์ กิตติสัทโธ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสันต์ ชุ่มใจหาญ และ ดร.วสุ อุดมเพทายกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 118/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1092