คณะครุศาสตร์ฯขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่องจิตวิทยาในการบริหารสถานศึกษา

คณะครุศาสตร์ฯขอเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่องจิตวิทยาในการบริหารสถานศึกษา ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ที่อาคารจอมไตร คณะครุศาสตร์

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1224