การประชุมผู้บริหารสัญจร ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสัญจร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่5/2559 โดยมีคณะผู้บริหารจากคณะ สำนัก และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 529 ชั้น5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 590503T-news01

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1181