MOU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมผู้บริหาร ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ้มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว ท่ามกลางสักขีพยานทั้งสองฝ่าย ณ ห้องประชุม ชั้น2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามที่สถาบันฯ มีนโยบายก่อตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง KMITL Science Park เพื่อผลักดันให้นักศึกษาและคณาจารย์สร้างสรรค์ผลงาน วิจัยที่มีคุณภาพ สร้างนวัตกรรมพัฒนาชุมชนและสังคม ผลักดันงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม โดยสถาบันฯ ได้ ประสานงานกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสร้าง ความร่วมมือในการดำเนินการต่างๆ ในการจัดตั้ง อุทยานวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบังให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 590504T_news02

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1152