การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ผศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับ ปริญญากิตติมศักดิ์ เพื่อพิจารณาผู้สมควรได้รับ ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม702 ชั้น7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 590510T_news04

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1064