การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารเลี่ยงระดับสถาบัน ครั้งที่1/2559 ณ ห้องประชุม704 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล. โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และผู้ทีเกี่ยวข้องเข้าร่วม การประชุมเป็นจำนวนมาก 590510T_news05

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1169