การต้อนรับอดีตอธิการบดี Tsuruoka National College of Technology ประเทศญี่ปุ่น

การต้อนรับอดีตอธิการบดี Tsuruoka National College of Technology ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้การต้อนรับ Prof.Dr. Yasushi Kato อดีตอธิการบดี Tsuruoka National College of Technology ประเทศญี่ปุ่น ในการเดินทางมาเยี่ยมคารวะท่านอธิการบดี เนื่องจาก Prof.Dr. Yasushi Kato ได้ครบวาระอธิการบดี และเกษียณอายุ พร้อมได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ในฐานะที่ปรึกษาของ National Institute of Technology (KOSEN) สำนักงานใหญ่ในกรุงโตเกียว ในโอกาสนี้ ท่านอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้หารือเกี่ยวกับการพัฒนาสำนักงาน KOSEN (Liaison Office of NIT, KMITL) ในสถาบันฯ ด้วย 590511T_news07

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1177