คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานนักศึกษา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล.จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานสหกิจนักศึกษา การนำเสนอผลงานโปสเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเจ้าคุณทหาร 590512S 001

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1214