คณะสถาปัตย์ สจล.จัดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ 20+

ภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.จัดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ 20+ : (20+ ART THESIS EXHIBITION) แสดงผลงานโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ภาควิชาศิลปกรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา หัวหน้าภาควิชาศิลปกรรม นำชมผลงาน และได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดนิทรรศการเมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 18:00 น. ณ อาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติและหอพระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 สจล. นิทรรศการมีระหว่างวันที่ 13 - 31 พฤษภาคม 2559 วันจันทร์-ศุกร์ ตามเวลาราชการ (08:00-16:00 น.) ณ อาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติและหอพระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 (บริเวณด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 590513S 002

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1134