อบรม การทำเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม WEKA

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมอบรม “การทำเหมืองข้อมูล ด้วยโปรแกรม WEKA รุ่นที่ 1” ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จภ 1-109 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 1 ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 2329 8400 ต่อ 276 หรือ 089-826-8877 126/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1108