ขอเชิญคณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “มาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ”

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “มาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ” โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำโดย ผศ.ดร.เสาวรัตน์ จันทะโร จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 -12.00 น. ณ หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ หมายเหตุ *** ทีมวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) จะเข้ามาให้ความรู้เรื่องดังกล่าวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย/สถาบันแต่ละแห่งเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1069