ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในรายวิชาศึกษาทั่วไป

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในรายวิชาศึกษาทั่วไป ด้วยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป สจล. จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยเชิญ พลอากาศตรี นายแพทย์บุญเลิศ จุลเกียรติ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นวิทยากร ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมบุนนาค ๗๐๑ ชั้น ๗ สำนักงานอธิการบดี (ตามเอกสารแนบ) ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมอบรม กรุณาตอบกลับที่ general.edu2015@gmail.com ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1073