บริษัท Splash Interactive หารือความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรมดิจิตอล

บริษัท Splash Interactive หารือความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรมดิจิตอล เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา09.30 น. นายจอห์น รัตนเวโรจน์ พร้อมทีมงานจากบริษัท Splash Interactive ได้เข้าร่วมหารือความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรมดิจิตอล กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี ผศ.ดร.ดอน อิศรากร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม ผศ.ดร.พิทักษ์ ธรรมวาริน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบประเมินและผลตอบแทน และอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้การต้อนรับและร่วมการประชุมหารือดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 590512T_news07

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1098