การประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพัฒนาพื้นที่โดยรอบของเขตลาดกระบัง

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพัฒนาพื้นที่โดยรอบของเขตลาดกระบัง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา09.00 น. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ ชป.พท.ป.พัน.๑๒ รอ. และสำนักงานเขตลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พื้นที่เขตลาดกระบัง เพื่อร่วมหารือทบทวนภารกิจและนโยบายที่ได้รับมอบจาก คสช. ในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบของเขตลาดกระบัง โดยการประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อหารือ จากส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สำนักงานเขตลาดกระบัง ตำรวจรถไฟ ผอ.กศน. กรมชลประทาน ผอ.โรงเรียนมัธยม ผอ.นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง สำนักงานการเคหะรุ่มเกล้า และผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ ห้องประชุม701 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 590516T_news08

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1126