การสัมมนาวิชาการ เรื่อง งานวิชาการกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง งานวิชาการกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง งานวิชาการกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ณ ห้องประชุม704 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล. โดยมีผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้ทีเกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนมาก 590517T_news09

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1113