โครงการสร้างเสริมความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการสร้างเสริมความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี สจล. จัดการการอบรม เรื่อง โครงการสร้างเสริมความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา เป็นวิทยากรรับเชิญ ณ ห้องประชุม701 ชั้น 7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล. โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และผู้ทีเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก 590517T_news010

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1087