คณะไอที สจล.นิทรรศการ Senior project showcase ครั้งที่ 4

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. จัดงาน Fresh ShineRising Project นิทรรศการแสดงผลงาน Senior project showcase ครั้งที่ 4 ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 โดยมีผลงานจัดแสดงทั้งสิ้น 52 ผลงาน อาทิ ระบบดูแลต้นไม้ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับไม้กระถาง, การตรวจจับเหตุการณ์ที่ผิดปกติของผู้ป่วย, ระบบจำลองลักษณะภูมิประเทศและโต้ตอบได้โดยใช้กระบะทราย เพื่อเป็นสื่อประกอบการสอนวิชาภูมิศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.30-16.30 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 590517S 003

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1026