ส่วนกิจการนักศึกษากำหนดจัดสอบ TOEIC ให้นักศึกษา ในวันที่ 31 พ.ค. 59

ส่วนกิจการนักศึกษากำหนดจัดสอบ TOEIC ให้นักศึกษา ในวันที่ 31 พ.ค. 59 ดังรายละเอียด ประกาศนักศึกษา KMITL เรื่อง การสอบ TOEIC สถาบันกำหนดจัดสอบ TOEIC ให้นักศึกษา ดังนี้ 1. วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 (รับจำนวน 200 คน สมัครหรือยืนยันสอบ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2559) 2. ผู้สอบเป็นนักศึกษาสถาบันที่บัตรประจำตัวนักศึกษายังไม่หมดอายุ ในกรณีดังต่อไปนี้ 2.1 ชำระค่าทดสอบ จำนวน 700 บาท แล้ว 2.2 ยังไม่ชำระค่าทดสอบ ให้นำเงินจำนวน 700 บาท พร้อมสำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 2 ใบ 2.3 สมัครหรือยืนยันสอบได้ที่ส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี คุณเมทินี / คุณลัดดา โทร. 02 – 3298000 ต่อ 3245 เวลา 9.00 – 16.30 น. ส่วนกิจการนักศึกษา สนอ. โทร. 3245

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1180