MOU บริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด

MOU บริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับ บริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ นายสมควร ฉายศิลปะรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด ร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว ท่ามกลางสักขีพยานทั้งสองฝ่าย ณ ห้องประชุม606 ชั้น6 อาคารหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 590518T_news11

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1174