อบรมการใช้ระบบโปรแกรมสารสนเทศสถาบันให้กับบุคลากรสถาบัน ครั้งที่ 2 การสร้างและวิเคราะห์บริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย Google Site กับ Google Analytics

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของสถาบัน อบรมการใช้ระบบโปรแกรมสารสนเทศสถาบันให้กับบุคลากรสถาบัน ครั้งที่ 2 การสร้างและวิเคราะห์บริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย Google Site กับ Google Analytics ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (A-124) ชั้น 1 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30 - 16.30 น.

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1092