สจล.จัดอบรมเรื่องการบริหารงานสารบรรณ

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกับส่วนบริหารงานทั่วไป สจล. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน สจล. การสัมมนาปฏิบัติการในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เรื่องการบริหารงานสารบรรณ” โดยมีผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคลและอบรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งมีรองศาสตราจารย์วรพจน์ มูรพันธุ์ ผู้เชี่ยวงานด้านการเอกสารการบริหารงานสารบรรณ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง D-109 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ 590523S 005

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1091