สภาคณาจารย์จัดการรับฟังความคิดเห็น การปรับปรุงกฎหมายด้านการสรรหา

สภาคณาจารย์และพนักงาน สจล.จัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงกฎหมายด้านการสรรหา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ประธานอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายด้านการสรรหา เป็นประการการประชุม เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน และนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายด้านการสรรหาต่อไป เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00-16.00น. ณ ห้องแคแสด อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 590524S 007

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1157