เบิกค่าเล่าเรียนบุตร

บุคลากรของสถาบัน สามารถเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตรเป็นเงินสด ในระดับชั้นอนุบาล- อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ภาคเรียนที่ 1/59 เบิกได้ในวันพุธที่ 1,8,15,22 และ 29 มิถุนายน 2559 ที่ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี เวลา 09.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 15.00 น. •หมายเหตุ ผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้เบิกค่าเล่าเรียนบุตร ภาค 2/58 ทุกระดับชั้น สามารถนำใบเสร็จมาเบิกในช่วงนี้ได้ 130/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1174