FAQ โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า

FAQ โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (King Mongkut’s International Demonstration School-KMIDS) 1. รับสมัครนักเรียนชั้นใดบ้าง - Middle School เกรด 7 (เทียบเท่า ม.1 ของไทย) และ High School เกรด 10 (เทียบเท่า ม.4 ของไทย) *** ตามระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริการะดับมัธยมศึกษามีความแตกต่างจากระบบไทยดังนี้ Middle School (ม.ต้น) มี 3 ระดับ เริ่มที่เกรด 6 (เทียบเท่า ป.6 ของไทย) จบที่เกรด 8 (เทียบเท่า ม.2 ของไทย) High School (ม.ปลาย) มี 4 ระดับ เริ่มที่เกรด 9 (เทียบเท่า ม.3 ของไทย) จบที่เกรด 12 (เทียบเท่า ม.6 ของไทย) - ดังนั้น ผู้ปกครองอาจมีความกังวลเรื่องการเรียนไม่ครบหลักสูตรของสหรัฐอเมริกาสำหรับนักเรียนจบมาจากหลักสูตรไทย แต่ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้มีนโยบายการเทียบโอนจำนวนชั่วโมงเรียนและคำอธิบายรายวิชา โดยนักเรียนที่จบ ป.6 มาแล้ว จะได้รับการเทียบโอนจากเกรด 6 ขึ้นไปเรียนเกรด 7 และ 8 ได้ โดยจบหลักสูตรของ Middle School (เหลือเรียน Middle School 2 ปี จากเดิม 3 ปี) ส่วนนักเรียนที่จบ ม.3 มาแล้ว จะได้รับการเทียบโอนจากเกรด 9 ขึ้นไปเรียนเกรด 10 11 และ 12 โดยจบหลักสูตร High School (เหลือเรียน High School 3 ปี จากเดิม 4 ปี) - ในอนาคตเมื่อมีการรับนักเรียนเต็มรูปแบบตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา ระบบชั้นเรียนจะเป็นไปตามระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกาทุกประการ 2. รับสมัครนักเรียนช่วงใดและช่องทางใด - โรงเรียนจะเริ่มรับสมัครนักเรียนรุ่นแรกตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม-ปลายเดือนตุลาคม 2559 ทางเว็บไซต์โรงเรียนเท่านั้น ระบบการรับสมัครจะเป็นOnline Application เท่านั้น โดยกรอกใบสมัครทางเว็บไซต์ www.kmids.kmitl.ac.th ส่วนกำหนดการอย่างเป็นทางการ โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบเร็วๆ นี้ ทางเว็บไซต์เช่นเดียวกัน 3. มีการสอบอะไรบ้างและในช่วงเวลาใด - การสอบคัดเลือกนักเรียนจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2559 โดยจัดสอบทั้งข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ - การสอบข้อเขียน จะมีการจัดสอบวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาอังกฤษ (สำหรับโรงเรียนนานาชาติ) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเรียงความ - ข้อสอบทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษ - การสอบสัมภาษณ์จะทำเพื่อวัดทัศนคติและประสิทธิภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนเป็นสำคัญ - ไม่ใช้ เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำในเป็นเกณฑ์ในการสอบเข้า 4. เปิดเทอมเมื่อใด - เริ่มการเรียนการสอนเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2560 5. ใช้ระบบการปิดเปิดเรียนแบบไหน ใช้ระบบ Semester 2 ภาคการศึกษา Fall Semester ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม Spring Semester ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม 6. หลักสูตรเป็นอย่างไร - ใช้หลักสูตรอเมริกันเป็นพื้นฐาน แต่ในรายวิชาสำคัญอย่างคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นจุดเน้นของโรงเรียน จะมีการผสมผสานเนื้อหาในหลักสูตรของไทยที่มีความเข้มข้นเชิงวิชาการมากกว่าหลักสูตรอเมริกันเข้าไปด้วย 7. ครูผู้สอนเป็นใคร - ครูผู้สอนของโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้าจะเป็นเจ้าของภาษา เช่น ครูจากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอังกฤษ ที่จบการศึกษาในสาขาที่สอนโดยตรง 8. คิดค่าเล่าเรียนอย่างไร - ค่าเล่าเรียน รวม ปีละ 400,000 บาท (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) 9. จุดเด่นของโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้าคืออะไร - เป็นโรงเรียนสาธิตนานาชาติสายวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย - มีหลักสูตรที่เชื่อมโยงระบบเครดิตกับมหาวิทยาลัย คือกลุ่มวิชา Pathway to KMITL - ใช้หลักสูตรนานาชาติแบบอเมริกันที่ได้รับการยอมรับและมีความยืดหยุ่นผสมผสานความเข้มข้นในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรไทยเพื่อให้นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศไทยมีสมรรถนะในการสอบแข่งขัน - นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ ยังคงมีโปรแกรม AP รองรับ และยังสามารถใช้วุฒิ ม.6 ที่จะได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการไทยสำหรับการศึกษาต่อในหลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย และการศึกษาต่อในหลักสูตรต่างประเทศได้อีกด้วย - มีโครงการรับตรงพิเศษเข้า สจล. สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมโดยไม่ต้องสอบเข้าอีก เช่น โครงการช้างเผือกเป็นต้น โดยปกติมีการเปิดรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมจากทั่วประเทศอยู่แล้วปีละประมาณ 600 คน - มีการบันทึกวีดีโอการเรียนการสอนในแต่ละชั้นเรียนทุกครั้งขึ้นเว็บไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียน หรือนักเรียนที่ต้องการทบทวนความรู้ในรายวิชานั้นๆ ซ้ำอีก 10. ในอนาคตจะเปิดประถมกับอนุบาลหรือไม่ - ตามแผนการศึกษาของโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า จะเปิดฝ่ายปฐมวัยและประถมศึกษาในปีการศึกษา 2563 11. มีสัดส่วนครูต่อนักเรียนเท่าใด มีครูประจำชั้นหรือไม่ - สัดส่วนของครูต่อนักเรียนของโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า คือ ครู 1 คน ต่อนักเรียน 10 คน - สัดส่วนของนักเรียนต่อห้องเรียนของโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า คือ นักเรียนไม่เกิน 25 คนต่อห้องเรียน (ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรียนนานาชาติ ระดับมัธยมศึกษากำหนดสัดส่วนนักเรียนไว้ไม่เกิน 30 คนต่อห้องเรียน http://www.rsu.ac.th/legal/File/B/5.pdf) - โรงเรียนจะจัดให้มีระบบครูประจำชั้น 2 คน เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน 12. โรงเรียนมีระบบรถรับส่งนักเรียนหรือไม่ - โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า จะมีรถโรงเรียนรับ-ส่ง นักเรียนแบ่งตามเส้นทาง และพื้นที่ โดยคำนวณจากระยะทาง ผู้ปกครองสามารถสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงจากทางโรงเรียน หรือ ทางเว็บไซต์ www.kmids.kmitl.ac.th 13. โรงเรียนมีทุนการศึกษาหรือไม่ - โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า มีนโยบายให้ทุนการศึกษานักเรียนที่มีคุณลักษณะตามที่โรงเรียนกำหนด โดยจะประกาศเป็นระเบียบของโรงเรียน 14. จุดประสงค์ของโรงเรียนคืออะไร - โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า เป็นหน่วยงานในกำกับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายใต้วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนงานของสถาบันฯ ซึ่งอยู่ในกำกับของรัฐบาล โรงเรียนจึงไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการแสวงหาผลกำไรเป็นสำคัญ แต่มุ่งผลิตผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความพร้อมทั้งภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทักษะสำคัญในโลกศตวรรษที่ 21 เพื่อต่อยอดความรู้ในระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งระดับประเทศและระดับโลก 15. โรงเรียนจะมีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานอย่างไร เนื่องจากโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้าเป็นโรงเรียนภายใต้องค์กรในกำกับของรัฐบาล โรงเรียนจึงสามารถพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพให้มีมาตรฐานสากลสมกับเป็นโรงเรียนนานาชาติที่แท้จริง 16. วัฒนธรรมของโรงเรียนเป็นอย่างไร โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า จะสร้างวัฒนธรรมโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งความสุข นักเรียนจะได้รับการดูแลด้วยความรัก โดยให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม *** รายละเอียดอื่นๆ ติดตามได้ทางเว็บไซต์ www.kmids.kmitl.ac.th และ แฟนเพจ Facebook : KMIDS ****โรงเรียนจะมีงาน Open House ประมาณเดือนสิงหาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ FB : PR KMITL FB : KMIDS 131/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 9508