ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนา บุคลากร สจลสู่ความเป็นเลิศ ( KMITL Talent Management for Excellence: KMITL TME ) รุ่น 1

ตามที่ สถาบันมุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัย Top 10 ASEAN ในปี 2562 ซึ่งต้องอาศัยการขับเคลื่อน งานบริหารสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับ World Class University และเพื่อเตรียมความพร้อมของ บุคลากรเป็นผู้บริหารสถาบันในระดับต่าง ๆ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคุคล จึงจัดโครงการหลักสูตรพัฒนา บุคลากร สจล.สู่ความเป็นเลิศ ( KMITL Talent Management for Excellence: KMITL TME ) รุ่น 1เพื่อสร้างองค์ความรู้และเตรียมพร้อมทักษะการเป็นผู้บริหารสถาบันในอนาคตตามแนวทาง “บันไดขั้นที่ 1 พัฒนาระบบธรรมา​​ภิบาลและการบริหารที่ดี” เน้นกระบวนการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่มีธรรมาภิบาล มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ สามารถ พัฒนาสถาบันในเชิงรุก เพื่อทันรับมือกับความท้าทายของสถาบันในอนาคต โดยทีมวิทยากรชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ จึงมั่นใจว่าทุกท่านที่ได้ผ่านการอบรมครั้งนี้ จะสามารถเป็นผู้บริหารที่สามารถพัฒนา สจล. สู่เป้าหมายในระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งจัดอบรมทุกวันอังคาร-วันพุธ เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 จนถึง เดือนพฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดังรายละเอียดที่แนบเรียนมาด้วยพร้อมนี้ หมายเหตุ : สำหรับสถานที่อบรมฯ รุ่น 1 วันอังคารที่ 31 พ.ค.59 - วันพุธที่ 1 มิ.ย.59 นี้อบรม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 ตึก 12 ชั้น อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.) *** สถานที่สำหรับการอบรมในวันอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ​ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี สจล. นักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี สจล. เบอร์โทร 02329-8112-3 Fax 02329-8114 มือถือ 084-5338851 I LOVE KMITL

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1044