ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ 3 มิ.ย.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลแด่ท่านเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) ท่านเลี่ยม พรตพิทยพยัต และหลวงพรตพิทยพยัต เพื่อร่วมกันระลึกถึงคุณงามความดี ความเสียสละของท่าน ในการบริจาคที่ดินให้เป็นที่ตั้งของสถาบัน ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ อนุสรณ์สถานท่านเลี่ยม พรตพิทยพยัต และหลวงพรตพิทยพยัต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนุบรี สถาบันจึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว และแจ้งการเข้าร่วมได้ที่ คุณชญาดา จอมทะรักษ์ ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี โทร. 0 2329 8106 ต่อ 3172 132/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1034