วิศวลาดกระบังคว้ารางวัลชนะเลิศ จาก ICT-ISPC 2016

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. นำโดยรศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ในโอกาสคว้ารางวัลชนะเลิศ(First Prize Award) จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Student Project Conference (ICT-ISPC 2016) รายชื่อนักศึกษาในทีม 1. นายจตุรณต์ นามวิเศษ 2. นายธนกร แก้วกัณหา 3. นายปรัชญา บุญศรี โดยมี ผศ.ดร.สุธีรา พันธุ์ธีรานุรักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา รายละเอียดงาน(ICT-ISPC 2016) คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT) ประเทศญี่ปุ่น Universiti Teknologi Malaysia (UTM) ประเทศมาเลเซีย และ Norwegian University of Science and Technology (NTNU) ประเทศนอร์เวย์ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ "The 2016 Fifth ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC 2016)” ในวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้นำเสนอผลงานวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อันจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาด้วยกัน และระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม รวมทั้ง เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำโครงการวิจัยระหว่าง นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาวิชาการและศักยภาพในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 1095